วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดกระบี่ จัดประกวดทุเรียนพื้นเมือง ปี 2565
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ไทย ในรูปแบบ New Normal 

งานนี้ถือได้ว่าเป็นโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่


วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตร จังหวัดกระบี่ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น แบบ New Normal  โดยมีนายชำนาญ นุ่นดำ เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน นายอนุชา ยาอีด ผู้อำนวยการสำนักงานและแขกผู้มีเกียรติ ผู้เข้าประกวดทุเรียนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ให้การต้อนรับ

การประกวดทุเรียนพื้นเมือง จังหวัดกระบี่ ปี 2565 ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ไทยปี 2565 ในรูปแบบ New Normal โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในวันนี้
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ ได้ดำเนินงานตามโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกรัก หวงแหน และร่วมอนุรักษ์ต้นทุเรียนพื้นเมืองจังหวัดกระบี่ให้คงอยู่ ขยายผลไปสู่การสร้างมูลค่าที่เพิ่มขึ้นให้กับทุเรียนพื้นเมืองจังหวัดกระบี่ โดยมีกิจกรรมการประกวดทุเรียนพื้นเมืองจังหวัดกระบี่ และสาธิตการกวนทุเรียนพื้นเมือง เพื่ออนุรักษ์และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปลูกทุเรียนพื้นเมืองพันธุ์ดี
สำหรับผลการประกวดทุเรียนพื้นเมืองจังหวัดกระบี่ประเภทพื้นเมืองจังหวัดกระบี่ 

*** ประเภททุเรียนพื้นเมืองจังหวัดกระบี่เนื้อสีเหลือง

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทุเรียนชื่อ  สองพี่น้อง ส่งเข้าประกวดโดยนายพิภพ เวชกุล ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทุเรียนชื่อชะนีน้อย ส่งเข้าประกวดโดยนายสุริโย ไสไทย ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุเรียนชื่อไอ้เป็ด ส่งเข้าประกวดโดย นางสาวกัณหา มณีอ่อน ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

และรางวัลชมเชย 3 รางวัลได้แก่

1.ทุเรียนชื่อ ข้างแดน ส่งเข้าประกวดโดย นายสุพิชัย เอกตันติวงศ์ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
2.ทุเรียนชื่อ ไอ้แหลม ส่งเข้าประกวดโดย นางบุปผาทิพย์ ศรีทองสุข ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
3.ทุเรียนชื่อประดับ 1 ส่งประกวดโดย นางประดับ พรายด้วง ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

*** ประเภททุเรียนพื้นเมืองจังหวัดกระบี่ เนื้อสีขาว

รางวัลชนะเลิศ ทุเรียนชื่อ สาวพวง ส่งเข้าประกวดโดย นายสมปอง ตานี ตำบลลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุเรียนชื่อ ไอ้ยาว ส่งเข้าประกวด โดยนายกิตติศักดิ์ สังขาว ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุเรียนชื่อ ขาวนวล ส่งเข้าประกวดโดยนายสุชาติ จำเริญลาภ ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

และรางวัลชมเชย 3 รางวัลได้แก่

1.ทุเรียนชื่อ ทองน้อย ส่งเข้าประกวดโดยนายสุชาติจำเริญลาภตำบลเกาะลันตาใหญ่อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่
2.ทุเรียนชื่อ ขาวลันตา ส่งเข้าประกวดโดย นายสุชาติ จำเริญลาภ ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
3.ทุเรียนชื่อ ดาว ส่งเข้าประกวดโดยนายกิตติศักดิ์ สังขาว ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่


จังหวัดกระบี่ มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีลักษณะเด่นและมีศักยภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมายหลายด้าน เช่น พืชสมุนไพร ไม้ยืนต้น พันธุ์ไม้ท้องถิ่น ซึ่งมีแนวโน้มหายากและมีจำนวนลดลง มีโอกาสสูญพันธุ์และเลือนหาย หากไม่ได้รับการใส่ใจ ดูแล รวบรวม ปลูก รักษา ปกป้องไว้ รวมทั้งขยายพันธุ์อย่างถูกหลักวิธีเพื่อให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "ทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง" ที่พบในท้องถิ่นในจังหวัดกระบี่ ซึ่งมีความหลากหลายทั้งด้านลักษณะ สีสัน และรสชาติที่แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรมและเพื่อส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืน จึงต้องมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชน ภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจได้รับรู้ เข้าใจยิ่งขึ้น ปรับทัศนคติความคิดในแนวบวก ปลูกฝังจิตสำนึก รัก หวงแหนธรรมชาติและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่นของตนให้คงอยู่ พึ่งพาธรรมชาติและระบบนิเวศน์ อย่างรู้คุณค่า รวมทั้งขยายผลไปสู่การสร้างมูลค่า จากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดผลผลิตและรายได้เพิ่มขึ้น ต่อไป
โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม มุกดาหาร ธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานคณะก้าวหน้าพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ