วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จ.แพร่ จัดยิ่งใหญ่อลังการ  งาน“มหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์ 17 จังหวัดภาคเหนือ”
            ชาวแพร่ร่วมใจฟ้อนบูชาองค์พระธาตุช่อแฮ 1,800 คน เพื่อสมโภชองค์พระบรมธาตุช่อแฮ
                                                 
วันนี้24 ก.ค.65 เวลา 09.30 น. จังหวัดแพร่โดย สนง.วัฒนธรรมจ.แพร่ และวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ได้จัดมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ เที่ยวไทยเมืองเหนือ งามเหลือชาติพันธุ์ นมัสการพระธาตุช่อแฮ ซึ่งมีจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัดได้มาร่วมออกร้าน ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ภาคเช้าเป็นพิธีสมโภชพระบรมธาตุช่อแฮและพิธีสมโภชพระอารามหลวงครบ 16 ปี สืบเนื่องจากวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ได้ทำการบูรณะองค์พระบรมธาตุช่อแฮ เสร็จสมบูรณ์ โดยมี พระราชปริยัตยาภรณ์ เจ้าคณะเขตทวีวัฒนา เจ้าอาวาสวัดอมรคีรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์    นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส  เวลา 13.30 น.นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญากุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน  
ในพิธีสมโภชพระบรมธาตุช่อแฮและพิธีสมโภชพระอารามหลวง
          ภาคบ่ายเวลา .เวลา 15.30 น.เป็นขบวนแห่ “รวมพลคนปีขาล นมัสการพระธาตุช่อแฮ และสีสันชาติพันธ์ มหัศจรรย์เมืองเหนือ” ที่ยิ่งใหญ่ตระการตาจากขบวนแห่สักการะและอัตลักษณ์ประจำอำเภอ  8 อำเภอ เพื่อสมโภชองค์พระธาตุช่อแฮ โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวรายงาน และมีการแสดงชุด”ยลศิลป์ถิ่นเมืองเหนือ “จากวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยและฟ้อนบูชาองค์พระธาตุช่อแฮ โดยกลุ่มสตรี นักเรียน นักศึกษาจ.แพร่ จำนวน 1,800 คน
             นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจ.แพร่ กล่าวว่า การการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ เที่ยวไทยเมืองเหนือ งามเหลือชาติพันธุ์ นมัสการพระธาตุช่อแฮ” ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2565 ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง  เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมนำพระราชปณิธาน มาขับเคลื่อนในการสืบสาน รักษาและต่อยอดงานศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน อีกทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยเฉพาะการฟื้นฟูเยียวยาสร้างขวัญกำลังใจให้กับศิลปินพื้นบ้าน ประชาชน ชุมชน เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริม สนับสนุน ภูมิปัญญาพื้นบ้านให้มีพื้นที่ในการนำเสนอคุณค่าของงานศิลปวัฒนธรรมของไทย สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม รวมทั้งเพิ่มบทบาทของหน่วยงานทางวัฒนธรรมในพื้นที่ ในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น ให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง รวมถึงเสริมฐานรากวัฒนธรรมให้เกิดความเข้มแข็ง ยกระดับมหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นระดับชาติ 

              สิบเอกหญิงกรวรรณ   สุ่มมาตย์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่  กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากสถานการณ์ได้คลี่คลายลงจึงเห็นควรให้มีการ จัดกิจกรรมของกลุ่มพันธุ์พันธุ์ ได้แก่  ไทยวน กะเหรี่ยง  ไทใหญ่  ไทลื้อ  ไทพวน  ม้ง  มลาบรี อาข่า และ อึมปี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ เพื่อให้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด และเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์และประชาชนในจังหวัดแพร่ได้นำทุนของกลุ่มชาติพันธุ์  เช่น วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ผลิตภัณฑ์ชุมชน ของกลุ่มชาติพันธุ์มาสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจ นอกจากจะมีขบวนแห่สวยงามแล้ว ยังมีการสร้างสรรค์ภูปัญญาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีงานคาร์ฟฝีมือชนเผ่า และอาหารพื้นถิ่น การออกร้านค้าผลิตภัณฑ์ของพี่น้อง 9 กลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดแพร่ การจำหน่ายสินค้าทำมือ งานหัตถกรรมของชาติพันธุ์ การจัดนิทรรศการอัตลักษณ์บ้านกลุ่มชาติพันธุ์ จำลองแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ 9 กลุ่มชาติพันธุ์ ร่วมสัมผัสกับประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อ ภูมิปัญญาของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ลิ้มรสอาหารของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ภายในโซนบ้านกลุ่มชาติพันธุ์จำลอง มีการละเล่นงานประเพณี จำลองการจำหน่ายและสาธิตภูมิปัญญา อาหาร สับเปลี่ยนกันในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ให้มีความตื่นเต้นและน่าประทับใจ งานจะมีไปถึงวันที่ 26 ก.ค. 65 
       พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจริญพรว่า นอกจากนี้ทางวัดยังได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ พระอุโบสถ วัดพระธาตุช่อแฮ อ.เมืองแพร่ โดยมีพระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าคณะภาค 5 ประธานฝ่ายสงฆ์ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจ.แพร่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีพิธีบายศรีทูลพระขวัญ ปัดเคราะห์ตามประเพณีล้านนา วันที่ 28 ก.ค.65  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดฯ พระราชทานน้ำสรงและผ้าไตรเนื่องในพิธีถวายน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทานพระบรมธาตุช่อแฮ ครบรอบ 16 ปี พระอารามหลวง 
               นับเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดแพร่ 

ภาพ/ข่าว
ราเชนทร์/ โชติถนอมกิจ
แพร่..รายงาน

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

" วันทหารผ่านศึก ประจำปี 2566" วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ