วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดกระบี่📰🗞️  นายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ , ดร.นาที รัชกิจประการ  ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ขาญวีรกูล) เป็นประธาน ในพิธีเปิดงานกิจกรรมการจัดอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ 


  จัดขึ้น ในวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมเสือเขี้ยวดาบ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ 

(อสทก.) รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันนี้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีพาจังหวัดกระบี่ ได้กำหนดจัดกิจกรรมการอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.)

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเสริม พัฒนา และยกระดับประชาชน เครือข่าย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและกีฬาให้เป็นอาสาสมัครท่องเที่ยวและก็ฬา ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในระดับท้องถิ่นและชุมชน พัฒนาระบบการบริหาร เพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพ และเสริมสร้างองค์ความรู้ให้อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬามีมาตรฐานและทำงานในทิศทางเดียวกัน
ในการนี้ ขอขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะวิทยากร สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกระบี่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกระบี่ การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ มหาวิทยาลัยการกีพาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ สาธารณสุขจังหวัดกระบี่

ดร.นาที รัชกิจประการ กล่าวเปิดงานกิจกรรมการจัดอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ (อสทก.) รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 


กิจกรรมการจัดอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดกระบี่ (อสทก.) โดย ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเสือเขี้ยวดาบ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่

เรียน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่, หัวหน้าส่วนราชการ, ทีมคณะวิทยากร , นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกระบี่, นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่, และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน
ดิฉันมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมการจัดอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ (อสทก.) ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ ประจำปี พ.ศ. 2565 กระบี่ เป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีความสวยงามหาดทรายขาว น้ำทะเลใส ปะการัง ถ้ำ และหมู่เกาะน้อยใหญ่มากมาย เป็นจุดมุ่งหมายหลักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในการเดินทางมาท่องเที่ยว การให้ความสำคัญในการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวจึงถือว่ามีความจำเป็น ในการสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความประทับใจในการเดินทางของนักท่องเที่ยว ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศและมีการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องอาสาสมัครด้านการท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้สนับสนุนให้จังหวัดกระบี่จัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่(อสทก.) ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมในการเปิดประเทศรองรับนักท่องเที่ยว รวมถึงเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและผู้เข้ามาร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวและกิจกรรม Sports tourism การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติในจังหวัดกระบี่ต่อไป ขอขอบคุณจังหวัดกระบี่ ที่ให้ความสำคัญของอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.)ในการจัดโครงการกิจกรรมฯในครั้งนี้ รู้สึกได้ถึงความตั้งใจของผู้จัดงานที่จะสร้างเสริม พัฒนาและยกระดับประชาชนเครือข่าย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เป็นอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา(อสทก.) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านคงจะได้รับความรู้ เพื่อนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของทุกท่าน ขอให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯในโอกาสนี้ดิฉันขอเปิดงานกิจกรรมการจัดอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ (อสทก.)ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านท่องเที่ยวและก็ฬาจังหวัดกระบี่ ประจำปี พ.ศ. 2565
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้วิทยากรทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์การสื่อสาร การประสานงานและการสร้างเครือข่าย และการนำนันทนาการไปใช้ในชุมชน วิทยากรอบรม ให้ความรู้ความปลอดภัย ด้านการท่องเที่ยว  โดย ร.ต.อ.สุวรรณ ท้วมศรี รองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจท่องเที่ยวกระบี่ 
๑.ความรู้พื้นฐานเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจากอุบัติเหตุและภัยพิบัติถานี 
๒.การช่วยเหลือและแก้ปัญหานักท่องเที่ยวที่ประสบอุบัติเหตุในชุมชน และท้องถิ่นได้ การสื่อสาร การประสานงานและการสร้างเครือข่าย และการนำนันทนาการไปใช้ ในชุมชน กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณของ อสทก.
๑.โครงสร้างการทำงานของอาสาสมัครท่องเทียวและกีฬา
๒.แนวทางการปฏิบัติของอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา
๓.ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและการนำไปใช้ 
ทักษะการทำงานของอาสาสมัครการท่องเที่ยว การเป็นผู้นำการ ประสานงาน การทำงานเป็นทีม สื่อสารการให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวสถานที่ออกกำลังกาย บุคลิกภาพที่ดี การขยายเครือข่ายอาสาสมัคร ท่องเที่ยวในชุมชน ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรของ อสทก. รวมถึงปฏิบัติตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายภารกิจโพสต์ข่าวแนะนำ

ศุลกากรภาคที่ 2 จับกุมบุหรี่ไฟฟ้า ลักลอบนำเข้า จำนวนมาก มูลค่ารวม 7 ล้านบาท

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ศุลกากรภาคที่ 2 จับกุมบุหรี่ไฟฟ้า ลักลอบนำเข้า จำนวนมาก มูลค่ารวม 7 ล้านบาท   ​​ตามที่ นายพชร อนันตศิลป์ อธิบ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ