วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

https://youtu.be/dSS_xqPta1Q
     วันที่ 15 สิงหาคม 2565 
    "สภาคว่ำสูตรหาร 500 "
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560
 * มาตรา 131ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะเสนอได้ก็แต่โดย (1) คณะรัฐมนตรี โดยข้อเสนอแนะของศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง(กกต)
  *มาตรา 132 ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนอกจากที่บัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ให้กระทำเช่นเดียวกันกับพระราชบัญญัติ
   *มาตรา 132(1) การเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้เสนอต่อรัฐสภา และให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในเวลา 180 วัน (ครบ 180วัน วันที่15สิงหาคม2565)โดยการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3 ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของรัฐสภา ถ้าที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบตามร่างที่เสนอตามมาตรา 131
* หมายเหตุ มาตรา131(1) ร่างคณะรัฐมนตรีที่เสนอโดย (กกต)
...รวบรวมโดย..
( อ.วิชิต ดิษฐประสพ)
มือถือ ID line 064-516-6794
ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)(อ.ต.ร.)กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธุ์
-ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโสสำนักงานกฎหมายสยามรพี
-ผู้สื่อข่าวอาวุโสหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์อินไซด์ทีวี TT TV ทีวีออนไลน์ และทีมข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์อินไซด์ทีวีประจำรัฐสภา..รายงาน
    15/08/65
 เผยแพร่และรายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ครบรอบ5ปีหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ วันที่30 มกราคม 2566 บก.ทัน นันเสียง ร่วมกันกับทีมงานทันใจนิวส์เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนประชานุกูลจังหว...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ