วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"17 ตุลาคม วันตำรวจ ผบ.ตร.มีสารถึงข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ  
"ขอให้ข้าราชการตำรวจทุกนาย พัฒนาตนเอง ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมืออาชีพ ถูกต้องตามหลักยุทธวิธีเน้นการทำงานเชิงรุก เพื่อความสงบสุขของประชาชน และขอให้ยึดถืออุดมคติตำรวจ"
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2565 ที่สำนักงาตำรวจแห่งชาติ(ตร.) เนื่องด้วยในวันที่ 17 ตุลาคม ของทุกปีเป็น"วันตำรวจ"พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงได้มี สารจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ถึงข้าราชตำรวจทั้วประเทศ ในใจความระบุว่า 
"เนื่องใน"วันตำรวจ"ประจำปี 2565 ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง  ผมขอส่งความปรารถนาดี มายังข้าราชการตำรวจทุกท่านด้วยความจริงใจ
วันตำรวจ เป็นวันแห่งเกียรติยศ และศักดิ์ศรี ที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ทุกนาย ควรระลึกถึงภารกิจหน้าที่ อันยิ่งใหญ่และ
ทรงเกียรติ 

ขอให้ภูมิใจในเกี่ยรติยศ ศักดิ์ศรี และภารกิจหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายตลอดจนขอให้พึงระลึกถึงคุณงามความดี
ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของข้าราชการตำรวจที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ ว่าบุคลากรเหล่านั้นเป็นผู้ที่ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าสำคัญและเกี่ยรติยศอย่างยิ่งใหญ่ต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ผมขอให้ข้าราชการตำรวจทุกนาย พัฒนาตนเอง ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมืออาชีพ ถูกต้อง
ตามหลักยุทธวิธีเน้นการทำงานเชิงรุก เพื่อความสงบสุขของประชาชน และขอให้ยึดถืออุดมคติตำรวจ * ข้อ ที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (จวน อุฎฐายี่มหาเถร) สมเด็จพระสังมราชสกลมหสังมปริณายก พระองค์ที่ 16 พระนิพนธ์ มาเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่  

ในห้วงเวลาที่ผ่านมา มีหลายเหตุการณ์ที่ประชาชนได้พบกับวิกฤติและเหตุอันน่าสลดใจอย่างยิ่ง

ผมจึงขอให้ข้าราชการตำรวจทุกนาย เร่งปฏิบัติหน้าที่เชิงรุกไปในพื้นที่ที่ประชาชนเดือตร้อน เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและทันท่วง ตลอดจนปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด การหลอกลวงทางสื่อสังคมออนไลน์ และยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา

ขอขอบคุณเพื่อนข้าราชการตำรวจทุกนายที่ทุ่มเทเสียสละและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตรากตรำ สมกับความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ และในโอกาสอ้นสำคัญนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดจนเดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โปรดอภิบาลประทานพรให้เพื่อนข้าราชการตำรวจทุกนาย ประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพกาย สุขภาพใจสมบูรณ์แข็งแรง ปลอดภัย แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ พิทักษ์ ปกป้อง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อความสงบสุขของประชาชนต่อไป "สารจาก ผบ.ตร. ถึงข้าราชการตำรวจระบุ"
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ