วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จ.ราชบุรี/ ศจพ.อ.เมืองราชบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายจากระบบ TPMap และ ThaiQM 
ในพื้นที่ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการกิจกรรมขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "คนราชบุรี ไม่ทิ้งกัน"
 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11:00 น. นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ นายอำเภอเมืองราชบุรี พร้อมด้วยปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ เจ้าหน้าที่อบต. อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ในฐานะศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนฯ (ศจพ.อ.เมืองราชบุรี) โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี เข้าร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมายตาม TPMap และ ThaiQM  จำนวน 4 ครัวเรือน โดย ทีม ศจพ.อ.เมืองราชบุรี ได้แนะนำแนวทางการดำรงชีวิตและการพัฒนาตนเองให้สามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในเบื้องต้น ได้มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค/บริโภค โดยใช้แนวทางในการบูรณาการประสานความช่วยเหลือทุกภาคส่วน ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อสงเคราะห์ครัวเรือนตามความจำเป็นของแต่ละครัวเรือนให้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยู่รอด พอเพียง และสุขอย่างยั่งยืนต่อไป
การดำเนินการในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)โดยเคร่งครัด
 
สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ