วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ลำพูน - เครือข่ายชุมชนหริภุญไชยร่วมกับเครือข่ายธุรกิจเอกชนลำพูน/ต.นาทราย/ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน
ขับเคลื่อน บวร จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม(สร้างฝายแกนดินซีเมนต์) ตำบลต่อเนื่อง ยั่งยืน
เครือข่ายชุมชนหริภุญไชยเร่งเตรียมความพร้อมพื้นที่ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรมฝายแกนดินซีเมนต์พร้อมประสานความเข้าใจรวมพลังเครือข่ายธุรกิจเอกชนพื้นที่จังหวัดลำพูนเข้าสนับสนุนกิจกรรม
นำร่องพื้นที่ตำบลนาทรายและพื้นที่ตำบลก้อ อำเภอลี้ จ.ลำพูนนำร่องสร้างการมีส่วนร่วม บวร บ.บ้าน (อบต./เทศบาล/หน่วยงานต่างๆ/กำนันผู้ใหญ่บ้าน/ชุมชน) ว.วัด ร.โรงเรียน รณรงค์สร้างการเรียนรู้คุณค่าแผ่นดินเกิด รักษาสิ่งแวดล้อม /จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม (สร้างฝายแกนดินซีเมนต์)ระดับตำบล โดยกำหนดการร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ดูงานสร้างฝายแกนดินซีเมนต์จากผู้แทนเครือข่ายชุมชนและลงนามเซ็นเอ็มโอยูร่วมกิจกรรมจัดตั้งกองทุนฯกับเครือข่ายชุมชนธุรกิจเอกชนในวันก่อสร้างฝายห้วยหละ ต.นาทราย โดยกำหนดกิจกรรมดังกล่าวไว้ปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ.ลานกิจกรรมวัฒนธรรม (สถานที่ไถ่ชีวิตโค-กระบือ/ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทน) ริมห้วยหละ วัดพระบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จ.ลำพูน ท่านพระอาจารย์ยึดอย จันทวังโส พระภิกษุผู้รับผิดชอบลานกิจกรรมและการจัดประเพณีลอยกระทงของวัดพระบาทห้วยต้ม ได้จัดทำป้ายและตั้งกองผ้าป่าการกุศลสมทบการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม(สร้างฝายแกนดินซีเมนต์) ตำบลนาทราย โดยทางพระอาจารย์ยึดอย จันทวังโส เปิดเผยว่า นับเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่มีการทำงานร่วมกันของอำเภอลี้/โครงการหลวงฯ/อบต.นาทราย/กำนันผู้ใหญ่บ้าน/เครือข่ายชุมชนหริภุญไชย/โรงเรียนและวัด ในการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมตำบลนาทราย โดยกำหนดสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ตัวที่ ๒ ของตำบลนาทรายที่ห้วยหละข้างวัดพระบาทห้วยต้มเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและเป็นสถานที่ทำกิจกรรมในต่างๆของพี่น้องปาคะญอ/พี่น้องชาวเมืองตำบลนาทรายทั้ง ๒๓ หมู่บ้าน  เท่าที่ทราบฝายห้วยหละจะใช้ปูนฯปอร์ตแลนด์ประมาณ ๗๕๐ กระสอบพร้อมๆกับค่าจ้างรถแมคโคร์อีก ๓ วัน ทางวัดพระบาทห้วยต้มเห็นถึงประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับและพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่จึงจัดตั้งกองผ้าป่าเพื่อให้ชาวบ้านที่มาร่วมลอยกระทงได้มีส่วนร่วมด้วย
วันเวลาเดียวกันทางบริษัทจิตต์สินเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด คุณสมชาย-คุณกรรณิการ์ เพ็งวัน ได้ร่วมบริจาคปูนปอร์ตแลนด์ จำนวน ๒๐๐ ลูก เพื่อร่วมก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ห้วยหละ ตำบลนาทราย และมอบเงินสดจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)ให้กับกองทุนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม(สร้างฝายแกนดินซีเมนต์) ตำบลก้อ     

ทั้งนี้นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ ได้มอบหมายให้ นายณัฎฐภัค  อะโนต๊ะ ปลัดอำเภอลี้ เป็นผู้แทนมอบปูนซีเมนต์ให้กับนายสมคิด บัวตอง กำนัน ต.นาทราย ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม (สร้างฝายแกนดินซีเมนต์) ตำบลนาทราย และนางณัฐชนิยา ทาปัญญา ผู้อำนวยการสถานีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชุมชนหริภุญไชย “ภูตะวัน” เป็นผู้แทนมอบเงินสดจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ให้กับนายเสาร์คำ แสนปิง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒ ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม(สร้างฝายแกนดินซีเมนต์) ตำบลก้อ โดยมีนายวิบูลย์ ภูริชชยันต์ นายก อบต.นาทรายพร้อมคณะ/ ผู้ใหญ่บ้าน-ผู้นำชุมชน ตำบลนาทราย – ตำบลก้อ, นายบุญส่ง ไคร้แค ที่ปรึกษาเครือข่ายชุมชนฯ,นายจำรัส ฟ่องวาริน,    นายเกรียงไกร นิธิเมสานนท์, นายกฤษณ์พีรัช กรพันฤรงค์ ,นางพิมพ์สุดา สุริยะ ผู้ประสานงานพื้นที่เครือข่ายชุมชนหริภุญไชยและคณะ ร่วมเป็นสักขีพยาน
อนึ่งทีมประสานความร่วมมือกิจกรรมได้เปิดเผยว่า การก่อสร้างฝายห้วยหละ ต.นาทรายกำหนดเวลาไว้ ๓ วัน ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพราะต้องมีเวลามากพอในการเตรียมความพร้อมพื้นที่ ซึ่งหมายถึงความเข้าใจของผู้คนหลายภาคส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เป้าหมายหลักไม่ใช่การสร้างฝายตัวใดพื้นที่ใด แต่เป้าหมายคือความตระหนักถึงสถานการณ์ภัยแล้ง/น้ำท่วมที่รุนแรงขึ้น ความเข้าใจนวัตกรรมฝายที่ต้องพัฒนาการให้สอดคล้องสภาพพื้นที่ ความร่วมแรงแรงใจ วางรากฐานความคิดจากรุ่นสู่รุ่น มันอาจฟังดูยุ่งยากเพ้อฝัน แต่การขับเคลื่อนในพื้นที่จังหวัดลำพูนตอนใต้ เราพบว่า การทำงานที่มุ่งประโยชน์สูงสุด ยั่งยืนกับพี่น้องประชาชน การทำงานร่วมกันบนพื้นฐานความเป็นกัลยาณมิตร ทำให้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงใจ โดยในวันลงมือก่อสร้างฝายห้วยหละจะมีการลงนามเอ็มโอยูระหว่างผู้แทนเครือข่ายชุมชนจากพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง,ทุ่งหัวช้างและลี้ ที่พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมฯกับเครือข่ายธุรกิจเอกชนจังหวัดลำพูนผู้สนับสนุนกิจกรรม และเชิญเครือข่ายชุมชนหริภุญไชยจากลุ่มน้ำลี้/แม่ลาน/ก้อ/แม่ทา/แม่กวง เข้าร่วมกิจกรรม โดยเตรียมเชิญทางผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำและผู้แทนคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำวุฒิสภา ซึ่งเป็นกำลังหลักการเผยแพร่นวัตกรรมฝายแกนดินซีเมนต์ในพื้นที่จังหวัดลำพูนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย โดยความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป

เอนก ธรรมใจ
รายงาน
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ