วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

จ.ราชบุรี/ทีม P-CAST ราชบุรี นำเสนอผลการจัดทำแผนแม่บทการขับเคลื่อนงานพื้นที่จากการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ
 P-CAST(Province Change Agent for Strategic Transformation)

ตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : ผู้บริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย
วันพฤหัส ที่ 25 พ.ค.2566 ณ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรีภายใต้หลักการผู้นำต้องทำก่อน
    นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมาย นายอังกูร ศีลาเทวากูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยและเครือข่ายผู้นำภาคประชาสังคม ปราชญ์ชุมชน และเจ้าอาวาสวัดขนอนอำเภอโพธาราม เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย หลักสูตรผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับจังหวัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์​เพื่อเสริมสมรรถนะผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงมหาดไทย สู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน​  โดยการสร้างและวางกลไกการทำงานสร้างทีมงาน 7 ภาคีเครือข่ายควบคู่กับทีม P-CAST ของจังหวัดราชบุรี นำไปขยายผลไปสู่อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน/ชุมชน ให้ครบทุกหมู่บ้าน (Village Cast) ซึ่งทีมจังหวัดจะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงหนุนเสริมเป็นโค้ชลงไปให้คำแนะนำ ช่วยเหลือและให้กำลังใจ อันจะก่อให้เกิดความยั่งยืนในทุกครัวเรือน รวมทั้งติดตามสนับสนุนเปิดเวทีในการพูดคุยหารือเป็นประจำ เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข พี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป
    ในการนี้ นายอังกูร ศีลาเทวากูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้นำเสนอผลการจัดทำแผนแม่บทการขับเคลื่อนงานจากพื้นที่ D-CAST ของ 10 อำเภอ สู่ P-CASTที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี กระทรวงมหาดไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs 17 ข้อ จากการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ ตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : ผู้บริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย หลักสูตร "ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน"  ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ในสี่ประเด็นดังนี้
1.ด้านสิ่งแวดล้อม
  -การจัดการขยะชุมชน(อ.เมือง อ.บ้านโป่ง)
  -การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ผักตบชวา และวัสดุเหลือใช้จากมะพร้าวน้ำหอม(อ.ดำเนินสะดวก อ.บางแพ อ.โพธาราม)
2.ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
  -เมืองแห่งความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ.ปากท่อ อ.วัดเพลง)
3.ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  -การบำบัดทุกข์ บำรุงสุขอย่างยั่งยืนด้านยาเสพติด (อ.บ้านคา อ.จอมบึง)
4.การส่งเสริมความเท่าเทียม
  -คลินิกสัญชาติเคลื่อนที่ (อ.สวนผึ้ง)

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ