วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 11
วันนี้ 14 กรกฎาคม 2566  ที่ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 5 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ดร.พิศิษฐ์ พลธนะ ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก และผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 11 จำนวน 51 คน พร้อมกล่าวว่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตบุคลากรทางการศึกษาด้านสาธารณสุขเพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนของกระทรวงสาธารณสุข และระบบบริการสุขภาพของประเทศมาโดยตลอด สำหรับโครงการ“พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  เข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 3,000 คน” ในครั้งนี้ คาดหวังว่าผู้สำเร็จการศึกษาจะสามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เป็นผู้ช่วยพยาบาลที่ดี  และมีประสิทธิภาพต่อไป   
กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับ สถาบันพระบรมราชชนก จัดโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ ทั้ง อสม. และบุตร อสม. ให้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพ สามารถถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน เป็นต้นแบบด้านสุขภาพที่เหมาะสม เป็นการยกระดับความรู้  ความสามารถในการดูแลสุขภาพประชาชน และสามารถใช้ประกอบอาชีพได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนตลอดหลักสูตร สำหรับโครงการดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)  มีเป้าหมายพัฒนา อสม. ให้มีความรู้ในการเป็นผู้ช่วยพยาบาล เพื่อให้มีศักยภาพสูงขึ้น สามารถทำงานช่วยเหลือทีมสุขภาพ โดยเฉพาะในภาวะวิกฤตการขาดแคลนบุคลากร ช่วยสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิในภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็ง นำไปสู่เป้าหมายสำคัญคือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว  จึงได้จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลขึ้น เป็นรุ่นที่ 11  ระหว่างวันที่  11 กรกฎาคม 2565 –  14  กรกฎาคม  2566   โดยแบ่งการจัดการเรียนการสอนประกอบด้วย ภาคทฤษฎี  เรียน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี  ภาคปฏิบัติ ฝึกปฎิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราชและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ