วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
พช.ราชบุรี  จัดกิจกรรม “สร้างพลังกาย เสริมพลังใจ พัฒนาทีมงาน ชาว พช.ราชบุรี เฟส 3” 
ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมและการพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตในระดับจังหวัด 
วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 16.30 น. ณ ลานกว้างหน้าห้องประชุมบัวสวรรค์  โรงแรมไม้แก้ว ดำเนิน รีสอร์ท ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, นางนิตยา มะลิขาว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและ
สนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน, พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ ช้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม “สร้างพลังกาย เสริมพลังใจ พัฒนาทีมงาน ชาว พช.ราชบุรี” เฟส 3 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมและการพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตในระดับจังหวัด
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ด้วยการออกกำลังกายตามที่ตนเองถนัดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ๆ ละไม่น้อยกว่า 30 นาที เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วย ตลอดจนมีภูมิคุ้มกันต่อโรคภัยต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของทีมงานในการปฏิบัติราชการ
2. ส่งเสริมให้มีการจัดมหกรรมการออกกำลังกายและกีฬา การประกวดหรือแข่งขันการออกกำลังกาย การละเล่นกีฬาพื้นบ้านให้เพิ่มมากขึ้น
3. บุคลากรมีทัศนคติในการใส่ใจดูแลสุขภาพยิ่งขึ้นจนเป็นวิถีชีวิตแบบวิถีชีวิตใหม่ และเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
 พัฒนาการจังหวัดราชบุรี นำทีม ผอ.กลุ่มงานฯ พอ.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดทุกคน อบอุ่นร่างกาย (warm up)เพื่อยืดเหยียดกล้ามเนื้อ อีกทั้งยังเป็นการลดและป้องกันการบาดเจ็บก่อนการออกกำลังกาย โดยกำหนดให้ทุกคนออกกำลังกายไม่น้อยกว่า 30 นาที สัปดาห์ละ 3 วัน เป็นอย่างน้อย เพื่อให้ชาว พช.ราชบุรี มีสุขภาพที่แข็งแรง หันมาออกกําลังกายและเล่นกีฬาให้เป็นวิถีชีวิต เกิดการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี กิจกรรม “สร้างพลังกาย เสริมพลังใจ พัฒนาทีมงาน ชาว พช.ราชบุรี” เฟส 3 โครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมและการพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตในระดับจังหวัด เป็นกิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ อีกทั้งยังเป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2566-2570) ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาการออกกําลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี จะมีการประเมินผลตามโครงการทุกสามเดือน

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169 จังหวัดนครปฐม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกห...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ