วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.) จัดงาน
โครงการปลูกจิตสำนึกสร้างกระแสการพัฒนา
คนและ"ค่านิยมหลักของคนไทย "
 "คนดีของสังคม"
สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย (สว.นท)​และโครงการรักแผ่นดินเป็นองค์กรประชาชนและสังคมหนึ่งที่รวมกัน
ตั้งมั่นเพื่อปฏิบัติและสนองตามรอยพระราชดำริ
ในการสร้างจิตสำนึกแก่บุคคลที่จะเป็นกำลังสำคัญร่วมพัฒนาคนและสังคมไทยเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาประเทศชาติสู่อนาคตที่เจริญอย่างยั่งยืนและสงบสุขโครงการประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทรงวิทยาคุณ ผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นผู้ที่มีทักษะและความสามารถเป็นเลิศทั้งด้านวิทยากร วิชางานและวิชาคน มีความรู้ความสามารถบริหารการจัดการและการพัฒนาตนเอง และองค์กร เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ กำลังใจ และเพื่อเป็นการยกย่องเกียรติประวัติแก่บุคคล
ในสาขาต่างๆ และรวมถึงการเผยแพร่เกียรติคุณอันก่อประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติยกย่องบุคคลเพื่อสร้างกระแสการพัฒนาคนและสังคมไทยที่ทรงคุณค่าขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เป็นการอันจะก่อประโยชน์ให้กับสังคมไทยในวงกว้าง เกียรติคุณยกย่อง บุคคลต่างๆเพื่อเป็นเกียรติคุณประวัติเชิดชูประกาศเกียรติต่อประวัติการทำงานต่อไป

โครงการปลูกจิตสำนึกสร้างกระแสการพัฒนา
คนและ"ค่านิยมหลักของคนไทย " "คนดีของสังคม"
ที่ยกย่อง เชิดชู มอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทำความดี มีผลงานและสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ เพื่อส่งเสริม สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคคลผู้เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่างเพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรมนั้นมีมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ได้รับรางวัลมีขวัญกำลังใจในการประพฤติดี  มีศีลธรรม จริยธรรมและคุณธรรมและช่วยเหลือสังคม  เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่น่าอยู่ และมีความสามัคคีปรองดองเป็นสิริมงคลสืบไป

มีผู้ได้รับรางวัลสาขาต่างๆ ดังต่อไปนี้
 
ดร.มาโนช เพ็ชรชู 
นายกสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง (MPE) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติดีเด่น

เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ขับเคลื่อนกิจกรรมของการทำความดีให้อยู่คู่ผืนแผ่นดินไทย  ยกย่อง  ให้คุณค่าแก่คนดี ..อันเป็นเครื่องหมายที่การันตีถึงศักยภาพ ของผู้ที่ได้ผ่านการพิจารณาให้เข้ารับรางวัลเพื่อให้เกิดความปิติยินดี ความภาคภูมิใจและเกิดแรงผลักดันอย่างต่อเนื่อง

รางวัลผู้ที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญการพิเศษ หรือการปฏิบัติตนและงานหน้าที่ความรับผิดชอบโดยยึดหลักในวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณ วิชาชีพ สร้างและหรือพัฒนา บริหารการจัดการ ทั้งการพัฒนาตนเอง พัฒนาชีวิตและวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดี หรือ ผู้นำ แก้ไขปัญหาด้วยกลยุทธ์ สร้างคุณภาพและพัฒนาการเรียนรู้ซึ่งเป็นคุณสมบัติหลักเกณฑ์ของผู้ที่ทำให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติยึดหลักแห่งการทำความดี สืบไป

 
 "กำหนดการพิธีมอบรางวัล"   
วันอาทิตย์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๖
สถานที่จัดงาน ณ ห้องดอนเมืองบอลรูม 
โรงแรมอมารี  แอร์พอร์ต ถ.วิภาวดีรังสิต ดอนเมือง กรุงเทพฯ ( ๑๒.๓๐น.)

พลตรีหม่อมราชวงศ์วัยวัฒน์  จักรพันธุ์
ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับทุกๆท่านที่ได้รับการเชิดชูเกียรติคุณและขอขอบพระคุณทุกๆฝ่ายที่ได้ร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมให้สำเร็จผลได้ในอันที่จะร่วมกันเสริมสร้างสังคม และเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมและประเทศ ขอให้ทุกๆท่านรักษาเกียรติภูมิแห่งเกียรติยศนี้ให้มั่นคงและยั่งยืน
ตลอดไป
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ