วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
ราชบุรี/โครงการบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาล ประจำปี 2566
 เมื่อวันที่ 5 ก,ย, 66 โดยนายสมไทย ขวัญชัยเกษมสุข นายกเทศมนตรีตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง เป็นประธานเปิดโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี งบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจ ในหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรมเข้าใจและให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นแนวทางการจัดระเบียบให้สังคมภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชนครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการฝ่ายปฎิบัติฝ่ายราชการและฝ่ายธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขมีความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยได้รับเกียรติจากนางศรีรัตน์ กลิ่นทอง ปลัดเทศบาลตำบลเบิกไพร เป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจ ในหลักธรรมาภิบาลเสริมความเข้มแข็งสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศในอนาคต ถึงความยุติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วมทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย/ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
อมร สว่างทิพพาภณร์
หัวหน้าผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดราชบุรี
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวการเมือง https://youtu.be/TNhyric4zFs?si=MhztgRWw2kguzrQ_ ..ประเด็นการร้องทุกข์ร้องเรียนและข้อกฎหมาย...หลังเลือกตั้ง ปี2562 อ.วิชิต ดิษฐ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ