วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ร้อยเอ็ด-เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านและซ่อมแชมบ้าน เพื่อผู้ยากไร้ ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย
     วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้แก่ครอบครัว นางบุญเกิด ไตรเนตร ณ บ้านเลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ตามโครงการซ่อมแซม หรือสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำปี 2566 โดยมี นางอัจฉรา ราชบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอหนองพอก พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมแสดงความยินดีและเป็นสักขีพยาน
     ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำโครงการสร้างบ้านและซ่อมแชมบ้านเพื่อผู้ยากไร้ ประจำปี 2566 ขึ้น เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ และเป็นการส่งเสริมช่วยเหลือครอบครัวผู้ด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจน แต่เป็นคนดีของสังคม โดยใช้งบประมาณจากการจำหน่ายสลากกาชาดการกุศลในงานประเพณีปีใหม่ และงานกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดที่ผ่านมา ซึ่งได้นำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมาจัดทำเป็นงบประมาณในการช่วยเหลือประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ตามภารกิจต่างๆ และได้รับความร่วมมือจากอำเภอ ส่วนราชการ ฝ่ายปกครองท้องที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสา จัดหาแรงงานในการก่อสร้าง ตลอดจนกำกับดูแลการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ รวมถึงช่วยกันสนับสนุนมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีพ เพื่อให้ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม มีที่อยู่อาศัยที่มีความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สามารถลดปัญหาทางสังคม เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน 
     นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตถือเป็นนโยบายสำคัญในการบริหารราชการ เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางสังคม โดยหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งกิจกรรมก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยในวันนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และประชาชนในชุมชนด้วยกันเอง จะเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชน ทั้งยังช่วยให้ผู้รับมีที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคง แข็งแรงและดำรงชีวิตอย่างมีความสุข อันจะสร้างความอบอุ่นแก่ครอบครัว ต่อไป
////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ 
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ