วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ราชบุรี/การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จ,ราชบุรี
 เมื่อวันที่ 17 ต,ค,---6 พ,ย, 66 นายกฤษฎา ประดิษฐ์กุล นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง ได้มอบหมายให้ นายอาคม ชมหอม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านโป่ง พร้อมเจ้าหน้าที่ ดำเนินจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จำนวน 32 ชุมชน แนวทางการจัดตั้งชุมชนและแยกชุมชนใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ,ศ, 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ,ศ, 2566 ข้อ 5 กำหนดว่า"ในเขตเทศบาลใด หากเทศบาลเห็นเป็นการสมควรจะจัดตั้งเป็นชุมชนก็ได้ โดยทำเป็นประกาศเทศบาล ในประกาศนั้นให้ระบุชื่อชุมชนในบริเวณพื้นที่หรือเขตชุมชนด้วยทั้งนี้ การจัดตั้งชุมชนให้คำนึงถึงความหนาแน่นของประชาชนประกอบด้วย โดยอาจยึดตามแนวเขตการปกครองหมู่บ้านเดิมก่อนจัดตั้งหรือการยกฐานะเทศบาลก็ได้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจึงขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาจัดตั้งชุมชนของเทศบาล ในการดำเนินการคัดเลือกเป็นตัวแทนการพัฒนาชุมชน ในการเลือกตั้งระเบียบใหม่จำนวนชุมชน 22 ชุมชน ในการรวมชุมชนจาก 32 ชุมชน เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น โดยมีนายวิชัย อรตัน รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนที่สนใจร่วมเข้าสังเกตการณ์ การคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนแต่ละหน่วยการเลือกตั้ง ใน 3 เขตการเลือกตั้ง   แต่ละชุมชน เขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี / อมร สบัดปากกา หัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ จังหวัดราชบุรี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “ชาวรพจ. เติมบุญ เติมสุข ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา”  วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นพ....

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ