วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร 
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 
นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นประธานเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 10 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี ในการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยในขั้นตอนต่างๆ ให้กับบุคลากรในโรงพยาบาล ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลที่ตั้งไว้ และได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ อาจารย์ ดร.จริยา ชื่นศิริมงคล และคณาจารย์ จากภาควิชาการบริหารการพยาบาลและพื้นฐานวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ