วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์อินไซด์ทีวี

นักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ รับรางวัลต้นแบบเยาวชนไทย
         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เปิดเผยว่า มทรส. ได้ตระหนักถึงคุณค่าและเห็นความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม  การบริหารจัดการในมหาวิทยาลัย รวมทั้งการผลิตบัณทิตนักปฏิบัติที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน บุคลากร และนักศึกษา ในองค์กร ทุกคนต้องตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่ออาชีพ พัฒนาสร้างเสริมศักยภาพให้เป็นคนมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนจนเป็นอุปนิสัย เพื่อเป้าหมายการสร้างคนดีสู่สังคม ซึ่งถือว่าเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการสร้างคนดีสู่สังคม และประเทศชาติ มหาวิทยาลัยจึงมุ่งมั่นผลักดัน และส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการกิจกรรม เพื่อพัฒนาสร้างเสริมศักยภาพให้เป็นคนมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนจนเป็นอุปนิสัย 
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล กล่าวว่า ล่าสุดนักศึกษาได้รับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมเห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จำนวน 5 คน ได้แก่ นายสันติสุข  ขำเรือง นักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นางสาวกุลณัฐ  มีสมนาค นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร นายณัฐวัตร  สุขสุด นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  นางสาวญาณิศา  เกียรตินิยกฤต นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปัตยกรรมศาสตร์และ นายวิรัตน์  เม่นสุวรรณ์ นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรรภูมิ ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความ
ประพฤติดี โดยพุทธสมาคมเห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา  ทั่วราชอาณาจักร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนชาวพุทธที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ตั้งมั่นในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นตัวอย่างที่ดีเเก่สังคม 
//
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินกว่า 4.7ล้านบาท สงเคราะห์ผู้ป่วยขาดแคลน ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค รวม 71 แห่ง

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินกว่า 4.7ล้านบาท สงเคราะห์ผู้ป่วยขาดแคลน ในเขตกรุงเทพฯ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ