วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กรมการขนส่งทางราง จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการ R-map โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่อง หลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ 
ในวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมฮอร์นบิล แกรนด์บอลรูม โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า อ่าวนาง จังหวัดกระบี่


   กรมการขนส่งทางราง จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุม และเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ (R-map) โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมผู้ประกอบการ และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนา
นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯร่วมกับนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ โดยนายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ กล่าวว่า กรมการขนส่งทางราง ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลระบบขนส่งทางรางทั่วประเทศให้เป็นมาตรฐาน และเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางรางของประเทศ รวมถึงแผนการพัฒนาด้านการขนส่งทางราง ศึกษาและพัฒนาเพื่อกำหนดโครงข่ายการขนส่งทางราง จึงมีความจำเป็น ต้องดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุม และเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ เพื่อทบทวนแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

การท่องเที่ยวและการพัฒนาพื้นที่ และศึกษาความเป็นไปได้ ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุม และเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศ และรองรับการขนส่งต่อเนื่อง หลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ โดยจะเป็นการเชื่อมต่อโครงข่ายเดิมกับแหล่งเกษตรกรรม แหล่งท่องเที่ยว นิคมอุตสาหกรรม และประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค ทั้งในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์รูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ การกระจายโอกาส การพัฒนาความเจริญสู่ระดับจังหวัด และภูมิภาค เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สำหรับการวางแผนโครงข่ายเส้นทางรถไฟเพื่อเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เวทีการสัมมนาได้เสนอเส้นทางโครงข่ายรถไฟ สุราษฎร์ธานี-พังงา-กระบี่-ภูเก็ต โดยจะเป็นการก่อสร้างรถไฟทางคู่ในเขตทางรถไฟเดิมของการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ โครงการดังกล่าวจะเชื่อมท่าเรือดอนสัก ซึ่งเป็นท่าเรือหลักของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ใช้เดินทางไปเกาะสมุย กับสนามบินภูเก็ต โดยแนวเส้นทาง ผ่านพื้นที่บ้านท่าฉัตรไชย จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับการที่ไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028 หรืออีก 6 ปีข้างหน้า และเส้นทางทับปุด-กระบี่ ซึ่งแยกจากเส้นทางสุราษฎร์ธานี-พังงา-ภูเก็ต ที่สถานีทับปุด ลงมาเชื่อมต่อกับสนามบินกระบี่ ระยะทาง 68 กิโลเมตร ครอบคลุมเขตพื้นที่จังหวัดพังงา 1 อำเภอ คือ ทับปุด และกระบี่ 2 อำเภอ คือ อ่านลึกและเมืองกระบี่ แนวเส้นทางจะเป็นการก่อสร้างรถไฟทางคู่ขนาดราง 1 เมตร รองรับความเร็วสูงสุดที่ 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งทำให้เส้นทางสายนี้เป็นเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยวผ่าน 4 จังหวัด สุราษฎร์ธานี-พังงา-กระบี่-ภูเก็ต เชื่อมสนามบินภูเก็ต กระบี่ และท่าเรือดอนสัก โดยที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวทางทะเล ในพื้นที่ภาคใต้มากกว่า 30 ล้านคนต่อปี 

นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ที่ผ่านมาภาครัฐได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกควบคู่กันไปเพื่อรองรับการท่องเที่ยว เช่น ท่าอากาศยาน ท่าเทียบเรือ ถนน เพื่อให้การท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่สามารถรองรับและให้บริการนักท่องเที่ยวได้ทั้งการบริการ สิ่งอำนวยความสะดวก และโครงสร้างพื้นฐาน ส่งผลให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบาย เกิดความประทับใจ จึงเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี จนเป็นจังหวัดที่สามารถสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศได้สูงเป็นลำดับที่ 5 รองจากกรุงเทพมหานคร ภูเก็ต ชลบุรี และเชียงใหม่ ขณะเดียวกัน ในภาคเกษตรกรรมการปลูกปาล์มน้ำมันที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลักก็ขยายพื้นที่ปลูกมากเป็นลำดับต้นของประเทศ ส่งผลให้เกิดภาคอุตสาหกรรมตามมา คือ อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน โดยมีโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบและลานเทเป็นจำนวนมาก ในอนาคตหากมีเส้นทางรถไฟเข้ามาจังหวัดกระบี่ก็จะเป็นทางเลือกในการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ และยังเป็นทางเลือกในการลดต้นทุนการขนส่งให้กับผู้ประกอบการได้อีกด้วย
#ข่าวกระบี่ #Rmapthailanโพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ