วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ฤกษ์ดี สำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่ พร้อมบ้านพักและสิ่งอำนวยความสะดวก งบประมาณ 127,357,099 บาท แล้วเสร็จ ตุลาคม 2566 

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.09 น.นายบัน​ฑูร​ ทอง​ตัน​ อธิบดี​อัยการ​ภาค​ 8​ เป็น​ประธาน​ใน​พิธีวาง​ศิลาฤกษ์​ ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่ พร้อมบ้านพักและสิ่งอำนวยความสะดวก งบประมาณ 127,357,099 บาท ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างฯเลขที่ 120 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่  โดยมี  นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่,นายสนธยา จรเอียด  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่,นางอัจฉรา  กอบกัยกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงกระบี่,นายกมล กอบกัยกิจ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่,นายพงษ์เทพ ทิพย์จำนงค์ อัยการจังหวัดกระบี่,นางสาวศุลีมาศ อู่เจริญ ผอ.สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ ,ส่วนราชการสำนักงานอัยการภาค 8 ,สำนักงานคดีปกครองนครศรีธรรมราช ,ภูเก็ต ,สำนักงานอัยการภูเก็ต พังงา ,ปากพนัง, สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช, ภูเก็ต ,หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ,ข้าราชการกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดกระบี่ รวมในพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างสำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่ ซึ่งมีพิธีพราหมณ์ พิธีสงฆ์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม กรวดน้ำ พระสงฆ์อนุโมทนา จนแล้วเสร็จพิธี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2546 ได้มีการทำบันทึกข้อตกลง ระหว่าง สำนักงานอัยการสูงสุด โดยนายเรวัต ฉ่ำเฉลิม รองอัยการสูงสุด กับเทศบาลเมืองกระบี่ โดยนายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกระบี่ ในขณะนั้น โดยสำนักงานอัยการสูงสุดตกลงให้เงินอุดหนุนจำนวน 15 ล้านบาท แก่เทศบาลเมืองกระบี่เพื่อสนับสนุนเทศบาลเมืองกระบี่ในการสร้างที่ทำการแห่งใหม่ และเทศบาลเมืองกระบี่ได้ตกลงรับเงินจำนวนดังกล่าวและยินยอมโอนพื้นที่ดิน อาคารสิ่งก่อสร้าง และอาคารบ้านพักทั้งในที่ดินของเทศบาลเมืองกระบี่ รวมทั้งสิทธิการใช้ทรัพย์สินดังกล่าวให้สำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่เข้าครอบครองดูแลและใช้ประโยชน์แทน 

ในปี พ.ศ.2561 สำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่ได้มีหนังสือขอให้จังหวัดกระบี่ พิจารณาทบทวน
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินตามผังแม่บทศูนย์ราชการจังหวัดกระบี่ จากสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ เป็นที่ตั้งสำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่ และขออนุญาตก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่หลังใหม่
ทดแทนอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ (หลังเก่า) ซึ่งได้ก่อสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. 2501 มีอายุกว่า 60 ปี มีสภาพเก่า ชำรุด ทรุดโทรม แออัด คับแคบ ไม่เหมาะสม เพียงพอในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน จึงมี
ความจำเป็นต้องก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่ทดแทนหลังเดิม ซึ่งจังหวัดกระบี่แจ้งว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ทำงานของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลักเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินตามผังแม่บทศูนย์ราชการหลักจังหวัดกระบี่ เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ในพื้นที่ของสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ (เดิม) 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2564 สำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่ ได้รับแจ้งการอนุมัติจัดจ้างโครงการก่ออาคารสำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตามหนังสือสำนักงานอัยการสูงสุด ด่วนที่สุด ที่ อส 0006(บอ)/2188 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 งบประมาณจำนวน 174,588,0000 บาท ดังนี้
1. อาคารสำนักงาน ขนาดความสูง 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง (สำหรับสำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่, สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่, สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดกระบี่, สำนักงานอัยการคดีศาลสูงจังหวัดกระบี่) พร้อมครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน
2. อาคารสำนักงาน ขนาดความสูง 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง (สำหรับสำนักงานอัยการคดีศาล
แขวงกระบี่พร้อมครุภัณฑ์สำนักงาน
โดยอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบ จะก่อสร้างบนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน 
ที่ กบ 75 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ 5-2-47 วา
3. บ้านพักข้าราชการอัยการ (อัยการจังหวัด) จำนวน 3 หลัง (สำหรับอัยการจังหวัดคดีเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดกระบี่, อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกระบี่, อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงกระบี่ อยู่ในบริเวณพื้นที่เดียวกับบ้านพักอัยการจังหวัดกระบี่ อาคารชุดพักอาศัย
พนักงานอัยการ และอาคารชุดพักอาศัยชำราชการธุรการ บนที่ราชพัสดุหมายเลขทะเบียน กบ.35 ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ 4 ไร่ 30 วา 

ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักออกแบบและก่อสร้าง (สำนักบริหารอาคารและที่ดิน ออกแบบและก่อสร้าง) ได้ดำเนินการออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 138,070,630 บาท ดังนี้ 

1)เงินงบประมาณค่าก่อสร้างที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 138,070,630 บาท ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 34,917,600 บาท (ได้รับจัดสรรแล้ว)
ปีงบประมาณ 2565 (ผูกพัน) ได้รับจัดสรรแล้ว 13,275,800 บาท และปีงบประมาณ 2566 (ผูกพัน) 

2)เงินงบประมาณค่าควบคุมงานได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 7,856,500 บาท ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1,571,300 บาท (ได้รับจัดสรรแล้ว) ปีงบประมาณ 2565 (ผูกพัน) ได้รับจัดสรรแล้ว 425,600 บาท และปีงบประมาณ 2566 (ผูกพัน) 

โดยสำนักงานอัยการสูงสุดได้อนุมัติให้สำนักงานอัยการภาค 8 เป็นผู้ดำเนินการรจัดจ้าง และสำนักงานอัยการภาค 8 ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)แล้ว เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค.2001 (ให้บริการ) ตามสัญญาจ้างเลขที่ 9/2565 วงเงินงบแระมาณทั้งสิ้น 127,357,099 บาท และได้เข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 25 มีนาคม 2565 กำหนดแล้วเสร็จ ในเดือนตุลาคม 2566โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"ธนาธร" ลงพื้นที่สัตหีบ ฝากผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกลสัตหีบ "น้ำ" นิชนันท์ วังคะฮาต ที่มีอุดมการณ์และยืนเคียงข้างประชาชน ใ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ