วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

  บุรีรัมย์ -อำเภอพุทไธสง จัดงานประเพณีวิถีอีสานสืบสานวัฒนธรรมไทย (ฮีต 12 คอง 14) ประจำปี 2566 อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป
        อำเภอพุทไธสง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในเขตอำเภอพุทไธสง ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีวิถีอีสานสืบสานวัฒนธรรมไทย (ฮีต 12 คอง 14) ประจำปี 2566 เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป
              เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 17.00 น.นาย ปิยะ ปิจนำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการจัดงานประเพณีวิถีอีสานสืบสานวัฒนธรรมไทย (ฮีต 12 คอง 14) ประจำปี 2566 ณ เวทีกลางสนามกีฬา
กลางเทศบาลตำบลพุทไธสง ตำบลพุทไธสง  อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีส่วนราชการ หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนใน
เขตอำเภอพุทไธสง เข้าร่วมพิธี คับคั่ง
  นายตวงอัฐ บุตรวิชา นายอำเภอพุทไธสง กล่าวว่า อำเภอพุทไธสง จัดงาน“ประเพณีวิถีอีสานสืบสานวัฒนธรรมไทย (ฮีต 12 คอง 14) ประจำปี 2566” จัดงานในครั้งนี้ ขึ้น เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป สร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ สร้างความสมานฉันท์ให้คนในท้องถิ่น ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนและคนในท้องถิ่นเห็นคุณค่าและความสำคัญของวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  ให้เยาวชนและคนในท้องถิ่นรักและหวงแหนในวัฒนธรรมไทย  ให้เยาวชนและคนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน และส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอพุทไธสง โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในเขตอำเภอพุทไธสง 
 ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วยการประกวดขบวนแห่ประเพณี  12 เดือน (ฮีต 12 คอง 14) การประกวดซุ้มนิทรรศการ การแสดงเดินแบบผ้าไหม    การแสดงสินค้าพื้นเมือง การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การประกวดสาวผู้ดีอีสาน การแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวอีสาน การจำหน่ายสินค้าโอทอป จำหน่ายอาหารพื้นถิ่นชาวพุทไธสง พืช ผักสวนครัว ราคาผู้ผลิตพบผู้บริโภค จากโคกหนองนาพาสุข พัฒนาชุมชนอำเภอพุทไธสง และสินค้า อาหารอื่นๆหลากหลาย
//////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา..พาน้องยิ้มและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ