วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
พัฒนาทักษะอาชีพชั้นสูงให้กับเด็กอาชีวะ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ร่วมกับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 สถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ จัดโครงการฝึกอบรมอาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมการดูแลระบบพัฒนาทักษะความคิดสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21  (TRAIN the TRAINER for Student that Develop Skill in Coding Educations)

   วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จัดโครงการฝึกอบรมอาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมการดูแลระบบพัฒนาทักษะความคิดสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21  (TRAIN the TRAINER for Student that Develop Skill in Coding Educations) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูร อบรม รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรมและ นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5  และผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่  แสดงปาฐกถาพิเศษ ให้กับคณาจารย์และครูจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและวิทยาลัยเทคนิคที่เข้าร่วมรับฟัง ณ.ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้และเข้าถึงเทคโนโลยีด้านโค้ดดิ้ง (Coding) ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของนักศึกษาอาชีวศึกษาให้มีทักษะขั้นสูงสามารถนำความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหา เตรียมความพร้อมแรงงานฐานเทคโนโลยีตอบโจทย์การพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรมในสาขาที่ขาดแคลน รวมถึงการสร้างและพัฒนานวัตกรรมเพื่อ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ในการยกระดับฝีมือแรงงานให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 
   
โครงการนี้จัดขึ้นโดยสำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยอาจารย์พสุพัฒน์ สัมมากสิพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ เป็นผู้ดำเนินการ ร่วมด้วยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 และสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ 

การฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญคือ คุณวิชชินทร์ หอวัฒนกุล ผู้จัดการฝ่ายขาย จากบริษัท Code Combat SEA มาให้ความรู้ด้านระบบการเรียนการสอนเพื่อให้สามารถนำไปใช้พัฒนานักศึกษาต่อไป 
โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้น 2 วัน ได้แก่วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม และวันพุธที่ 5 เมษายน 2566
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ