วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มูลนิธิคุณพ่อเรย์สาน 8 องค์กรการกุศลจัดค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตแก่เด็กและเยาวชน
(25 เม.ย.66) ณ ศูนย์ประชุมมหาไถ่พัทยา นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการอบรม “ค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนด้วยพลังเด็กและเยาวชน” 
บาทหลวง วิบูลย์ ลมปนะวุฒิ ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ กล่าวว่า กิจกรรม “ค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนด้วยพลังเด็กและเยาวชน” เป็นกิจกรรมภายใต้ โครงการ “พัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองในเด็กและเยาวชน” มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนจากเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนรับรู้ และเข้าใจวิธีการดูแลตนเองทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ได้รบการเติมเต็มตามศักยภาพ และมีพฤติกรรมที่เหมาะสมตามวัย สร้างเสริมความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ให้เด็กเกิดแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ที่จะพัฒนาตนเอง มองเห็นคุณ มองเห็นคุณค่าในตนเอง และเติบโตอย่างมีคุณค่า เป็นพลเมืองดีและมีความสุขในสังคม
การจัดกิจกรรม “ค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมฯ ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 208 คน เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จำนวน 89 คน เป็นเยาวชน อายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 84 คน และเป็นบุคลากรที่ทำงานกับเด็กและเยาวชน จำนวน 35 คน โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งเด็กเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 8 หน่วยงาน ได้แก่ หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์, มูลนิธิมือต่อมือ, มูลนิธิเริ่มต้นใหม่, มูลนิธิเทคแคร์คิดส์, มูลนิธิศูนย์ธารชีวิตเด็ก, องค์กรเพื่อน เพื่อน, โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ และสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง ในการนี้มีทีมทหารเรือ US NAVY เข้าเยี่ยมเยียน พร้อมร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
สมาคมหนังสือพิมพ์ ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ