วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

จ.อำนาจเจริญ                                      

กกต.บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเลื่อกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร.                               
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 3 พฦษภาคม 2566       
    ณ.ห้องประชุมเฮือนฝ้ายคำ (เรือนไทย)โรงแรมฝ้ายขิด อ.เมืองอำนาจ จ.อำนาจเจริญ            นายนวัต บุญศรี ผอ.กกต.จ.อำนาจเจริญ ประธานในพิธี      บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. พร้อมผู้แทนขององค์กรส่วนท้องถิ่น, คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบล,  สื่อมวลชน และประชาชน เข้าร่วม 200 คน                                                                  

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566                     โดย คณะ กกต.ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้ง และวันที่ 7 พฤษภาคม 
2566 วันเลือกตั้งล่วงหน้า  
    ชึ่งได้มีการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งไปแล้วระหว่าง วันที่ 3-7 เมษายน 2566       โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้ง2 เขตรวม 25 คน ตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งมีการเปลี่ยนรูปแบบวิธีการที่แตกต่างไปจากเดิม ประกอบกับควรที่จะต้องมีการปลูกฝังประชาชนให้มีจิตสำนึกในวัฒนธรรมทางการเมือง ที่สอดคล้องกับวิถีประชาธิประไตย ละเว้นจากการชื้อสิทธิขายเสียงและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ กระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรม   
    โดยนายนวัต บุญศรี ผอ.กกต. กล่าวว่า การเลือกตั้ง ส.ส.มีความสำคัญต่อคนไทยทุกคน ที่ต้องไปทำหน้าที่เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติ แล้วยังดูแลทุกข์สุขของประชาชนรวมทั้งบริหารงบประมาณของประเทศชาติได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบการเลือกตั้ง ส.ส.ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและภาคีเครือข่ายสื่อมวลชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้เห็นความสำคัญเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองประชาชนควรไปใช้สิทธีให้มากที่สุดแล้วยังสามารถตัดสินใจเลือกได้อย่างอิสระปราศจากการครอบงำ 
จังหวัดอำนาจเจริญ มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  คุณสมบัตืของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีสัญชาติไทย ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้งหลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้ บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน 
บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ใบขับขี่ 
หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)  เลือกตั้ง ส.ส.ครั้งนี้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ/ ใบที่ 1 เลือกผู้สมัครที่เรารัก ใบที่ 2 เลือกนโยบายพรรคที่เราชอบ              
#รัฐชพนฐ์ นันธ์ตวัน/ภาพ/ข่าว0619640099
สมาคมหนังสือพิมพ์ ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ