วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

 มุกดาหาร อนุชา ลงพื้นที่ ดันโครงการ “โคล้านครอบครัว”
    มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ณ กองทุนหมู่บ้านนาตะแบง หมู่ 11 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เป็นประธานเปิดงาน “สร้างเศรษฐกิจฐานราก สร้างชาติมั่นคง” ภายใต้โครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก เพื่อการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยมี นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร   นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ นายชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายองอาจ ซองทุมมินทร์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร นายต่อพงศ์ ประเสริฐสังข์ ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร นายพรชัย พุฒซ้อน นายอำเภอเมืองมุกดาหาร เข้าร่วมงาน
        นายอนุชา กล่าวว่า การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้มอบหมายให้รัฐบาลดูแลประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศให้มีความกินดี อยู่ดี มีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้จับจ่ายใช้สอยภายในครัวเรือนอย่างแข็งแรงและยั่งยืน ตามแนวทางประชารัฐ ผ่านโครงการ “โคล้านครอบครัว” นายอนุชา ย้ำ การเลี้ยงโคภายในครัวเรือน สามารถทำได้ไม่ยาก โคเลี้ยงง่าย กินหญ้าซึ่งหาได้ตามพื้นที่ในชุมชม ทั้งนี้ เกษตรกรต้องเน้นพัฒนาความรู้ของตนเองในการเลี้ยงโค เพื่อให้ทันเทรนด์โลก และรู้เท่าทันความต้องการของตลาดควบคู่กันไป เพราะองค์ความรู้และทักษะสามารถนำไปใช้ต่อยอดและพัฒนาอาชีพเลี้ยงโค ในการยกระดับรายได้ให้สูงขึ้นต่อไปได้  ซึ่งหน่วยงานรัฐได้เป็นแหล่งเงินทุน โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นผู้สนับสนุนสินเชื่อให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนฯ กู้ยืมเงินสำหรับซื้อโค 2 ตัว ในวงเงินครัวเรือนละ 50,000 บาท ปลอดดอกเบี้ย 4 ปี จำนวน 100,000 ครัวเรือน (รวมโค 200,000 ตัว)  เกษตรกรสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านที่สะดวก เมื่อเกษตรกรมีองค์ความรู้ในการเลี้ยงโคต้นน้ำเป็นอย่างดีแล้ว สามารถต่อยอดสู่อาชีพอื่นๆ ได้อีกหลากหลายเพื่อยกระดับความมั่งคั่งต่อไป นั่นคือ การปลูกพืชอาหารสัตว์ เพื่อการแปรรูปอาหารสัตว์เพื่อจำหน่ายได้ หรือการก่อสร้างโรงตัดแต่งและแปรรูปเนื้อสัตว์ห้องเย็น ยกระดับคุณภาพการผลิตเนื้อคุณภาพเข้าสู่มาตรฐาน GMP และฮาลาล เพื่อจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศต่อไป
               ทั้งนี้ บรรยากาศในงานมี นายธนบดี รัชนา Butcher ผู้มีประสบการณ์มากกว่า 23 ปี ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรไทยให้เลี้ยงโคไทยวากิว จนได้เนื้อวัวคุณภาพตามมาตรฐาน ยกระดับอุตสาหกรรมโคขุนไทยวากิวสู่สากล จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์การเลี้ยงวัวต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ในแบบออสเตรเลีย และอเมริกา รวมถึงการแชร์ประสบการณ์เรื่อง Business Model และการขุนโคนมตามมาตรฐานของ Best Country Beef ซึ่งคุณภาพดีไม่น้อยไปกว่าโคพันธุ์ไทยวากิวในราคาที่สามารถจับต้องได้ รวมถึง ให้ความรู้ด้าน Marketing & Branding
          สำหรับการจัดงาน “สร้างเศรษฐกิจฐานราก สร้างชาติมั่นคง” ครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดงานครั้งที่ 11 ซึ่งบรรยากาศในงานมีสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ฯ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ เสวนาโดยกองทุนหมู่บ้านต้นแบบ "ทําแล้ว ทําง่าย ทําได้...ไม่ยาก” โดยกองทุนหมู่บ้าน กองทุนหมู่บ้านนาตะแบง หมู่ 11 ตำบล คำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Up Skill เรื่อง “โคล้าน ครอบครัว” โดยมีวิทยากรที่ร่วมเสวนาเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการเลี้ยงโคในครัวเรือน ได้แก่ นายต่อพงศ์  ประเสริฐสังข์ ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร นางสาวธิดาทิพย์  คำภา ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อโนนอุดม วีระเกษตรฟาร์ม รวมถึงยังกิจกรรม Business Matching และยังมีนิทรรศการให้ความรู้จาก กทบ. อีกด้วย

ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ